Wielki Post z Duchem Świętym – 2018

ŚRODA POPIELCOWA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
14.02
Popielec
„Tak mówi Pan:
«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!” Jl 2, 12-13a
Posłuchaj uważnie słów, które Kościół daje na początek Wielkiego Postu. Postaraj się zapamiętać jakieś zdanie, niech ono cię prowadzi.
15.02
Czwartek
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy,” Pwt 30, 15-16a Wsłuchuj się dziś w natchnienia Ducha Świętego – do czego cię zachęca?
16.02
Piątek
„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?” Iz 58, 6-7 Przypomnij sobie uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy.
17.02
Sobota
„Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu.” Iz 58, 13-14 Pójdź dzisiaj na Mszę świętą.
Albo: Zaplanuj niedzielę tak, by ją poświęcić Panu.

I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
18.02
Niedziela
„Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.” Mk 1, 12 Wyjdź dzisiaj „na pustynię” – spędź kilka chwil tylko z Jezusem (wyłącz telefon!). A może zaplanuj takich chwil więcej w Wielkim Poście?
19.02
Poniedziałek
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz.” Kpł 19, 2 Zrób rachunek sumienia na podstawie dzisiejszej liturgii słowa (wybierz I czytanie – Kpł 19, 1-2. 11-18 albo Ewangelię – Mt 25, 31-46)
20.02
Wtorek
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie.” Mt 6, 7a Odmów powoli, pobożnie ze świadomością wypowiadanych słów modlitwę: Ojcze nasz.
21.02
Środa
„Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jon 3, 1-2 Przyjmij dzisiaj słowa upomnienia (uwagi, krytyki) z pokorą, zastanów się nad nimi.
22.02
Czwartek Katedry św. Piotra, Apostoła
„Ty jesteś Piotr – Opoka
i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.” Mt 16, 18
Pomódl się za Papieża.
23.02
Piątek
„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Mt 5, 20 Przeproś tych, wobec których zawiniłeś, pojednaj się z nimi.
24.02
Sobota
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;” Mt 5, 44-45a Pomódl się za tych, którzy ci źle czynią, krzywdzą – to może być trudne, proś Ducha Świętego, by ci pomógł.

II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
25.02
Niedziela
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła.” Mk 9, 2-3 Poświęć kilka chwil (pół godziny?) na adorację Pana Jezusa (w ciszy) przed Najświętszym Sakramentem  albo patrząc na obraz.
26.02
Poniedziałek
„Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.” Łk 6, 38 Ofiaruj coś drugiemu człowiekowi – bezinteresownie (znajomemu albo nieznajomemu – np. z jakiejś fundacji)
27.02
Wtorek
„Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.” Mt 23, 5a Zastanów się, czy w twoim postępowaniu nie ma pychy i obłudy?
28.02
Środa
„Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym.” Mt 20, 26b-27 Poszukaj dzisiaj okazji, by usłużyć drugiemu człowiekowi.
1.03
Czwartek
„Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz, i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.” Łk 16,22-23 Pomódl się za zmarłych.
2.03
Piątek
„Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Rdz 37, 4 Zastanów się, jak traktujesz swoich najbliższych. Może trzeba coś naprawić?
3.03
Sobota
„Któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy.” Mi 7, 18-19 Podziękuj Panu Bogu za jego miłosierdzie.

III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
4.03
Niedziela
«Gorliwość o dom Twój pożera Mnie» J 2, 17 Pomyśl, jak możesz zadbać o dom, w którym mieszka Pan – o świątynię parafialną.
5.03
Poniedziałek
„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.” Łk 4, 24 Przyjmij dzisiaj czyjeś słowo jako skierowane do ciebie od Pana.
6.03
Wtorek
„Powstawszy, Azariasz tak się modlił, a otwarłszy usta, mówił”. Dn 3, 25 Pomódl się dziś do Pana własnymi słowami.
7.03
Środa
«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać,” Pwt 4, 1a Przypomnij sobie Dekalog, sięgnij do jakiegoś komentarza.
8.03
Czwartek
„Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali.” Łk 11, 17b Zadbaj o pokój i jedność z tymi, wśród których żyjesz (w rodzinie, w pracy, we wspólnocie).
9.03
Piątek
„Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” Mk 12, 29-30 Odpowiedz sobie szczerze na pytanie: Czy Bóg jest rzeczywiście na pierwszym miejscu w twoim życiu? (Ile czasu dziennie Mu poświęcasz?)
10.03
Sobota
„Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” Oz 6, 6 Zastanów się, w jaki sposób możesz bardziej poznać Boga i w jaki sposób okazać Mu swoją miłość.

IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
11.03
Niedziela
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Ef 2, 8-9 Popatrz na krzyż, poświęć czas na jego adorację.
12.03
Poniedziałek
„Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna” J 4, 47 Odwiedź osobę chorą albo starszą, zanieś jej nadzieję, pomódl się z nią i za nią.
13.03
Wtorek
„Panie, nie mam człowieka” J 5, 7a Zadzwoń albo napisz list do kogoś, kogo ostatnio zaniedbałeś.
14.03
Środa
„Pan jest łagodny i miłosierny,  nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.” Ps 145, 8 Jaki masz obraz Pana Boga? Jakimi słowami Go określasz? – zapisz te określenia.
15.03
Czwartek
„Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud.” Wj 32, 12b Pomódl się o nawrócenie grzeszników.
16.03
Piątek
„Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.” Ps 34, 19 Pójdź na Drogę Krzyżową – jeśli nie możesz, rozważ w domu.
17.03
Sobota
„Tobie powierzam swoją sprawę.” Jr 11, 20c W ufnej modlitwie powierz Panu Bogu swoje sprawy, zwłaszcza trudne.

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
18.03
Niedziela
„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.” J 12, 24-25 Rozważ, czego potrzebujesz się wyrzec, co oddala cię od Boga – i odrzuć to.
19.03
Poniedziałek
„Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei” Rz 4, 17b-18a Przeczytaj:
Rz 4, 13 – 25
Albo: Mt 1, 16.18-25
Albo: Łk 2, 41-51a
20.03
Wtorek
„jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” J 8, 24b Napisz, Kim jest dla Ciebie Jezus.
21.03
Środa
„«Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».” J 8, 31-32 Spójrz w prawdzie na siebie, na swoje myśli, słowa, czyny – zrób rachunek sumienia, przygotuj się do spowiedzi.
22.03
Czwartek
„Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi.” Ps 105, 8-9
Podziękuj Panu Bogu za Jego wierność przymierzu, które z nami zawarł.
23.03
Piątek
„Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.
Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.” Ps 18, 2-3
Pójdź na Drogę Krzyżową – wyraź Jezusowi swą wdzięczność i miłość.
24.03
Sobota
„Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.” Ez 37, 23b Przystąp do sakramentu pokuty i pojednania.

NIEDZIELA PALMOWA I WIELKI TYDZIEŃ

Data Słowo na dziś Zadanie na dziś
25.03
Niedziela Palmowa
„Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.” Flp 2, 8 Przeczytaj opis Męki Pana Jezusa
Mk 14,1 – 15, 47
26.03
Wielki
Poniedziałek
„«Oto idę, abym spełniał wolę Twoją»” Hbr 10, 9a Spytaj Pana, jaka jest Jego wola wobec ciebie na dziś, jutro.
27.03
Wielki
Wtorek
„Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swymi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi».” J 13, 21 Czy to pytanie nie dotyczy także ciebie? Z całego serca przeproś Pana za wszystkie swoje zdrady…
28.03
Wielka
Środa
„czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.” Ps 69, 21 Rozejrzyj się wokół – może ktoś potrzebuje pociechy, wsparcia?

To już koniec naszej wędrówki z Duchem Świętym przez Wielki Post. Przed nami najważniejsze dni w roku: Triduum Paschalne i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Postarajmy się przeżyć je w łączności z Jezusem – Jego cierpieniem, męką, śmiercią, aby następnie w Noc Zmartwychwstania wyśpiewać całym sercem radosne „Alleluja!”