Proś o Ducha!

Dz 4, 29. 31
29 A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,
31 Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

Aby głosić słowo Boże, aby świadczyć swoim życiem o Bogu, potrzebna jest odwaga. Trzeba o nią prosić Boga, bo człowiek ze swej natury raczej unika sytuacji trudnych, niebezpiecznych, wymagających męstwa, odpowiedzialności, …
Jeśli będziesz prosił o Boga o odwagę, On ześle swego Ducha. Na pewno. Może nie zadrży ziemia, nie odczujesz powiewu wichru, nie pojawią się języki ognia (por. Dz 2, 2-3), ale Duch Święty na pewno zstąpi i napełni cię swoimi darami.
Napełniony Duchem Świętym będziesz odważny.

Proś więc Boga o Jego Ducha, dla siebie i dla innych.